Concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice – 12.08.2019

Primaria Comunei Ungra organizeaza concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de:
I. Functia publica de executie de consilier, clasa I, grad debutant, din cadrul Compartimentului Financiar- contabil, achizitii publice

1. Probele stabilite pentru concurs:

a) Proba scrisa se va desfasura in data 12.09.2019, ora 10,00 la sediul Primariei com.Ungra,
b) Interviul se va desfasura in termen de 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, la sediul Primariei com. Ungra, jud. Brasov;

2. Termenul de depunere al dosarelor:

In perioada 12.08.-02.09.2019 ora 16,00, candidatii depun dosarul la sediul Primariei com. Ungra, jud. Brasov, din com. Ungra, strada Principala nr. 189, jud. Brasov, tel/fax: 0268248211, e-mail: primariaungra@yahoo.com, persoana de contact: Diana- Elena TEMPEA, nr. de tel.:0753693614

3. Documente necesare dosarului de participare la concurs

a) formularul de înscriere conform anexei nr. 3 din HG. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare (se pot obtine de la sediul Primariei com. Ungra)
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile dupa actele de mai sus se prezinta in copii legalizate sau vor fi insotite de documente originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, la sediul Primariei com. Ungra.

Adeverintele care atesta vechimea in munca si au un alt format decat cel prevazut in anexa nr. 2D din HG. 611/2008, trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia ocupata, nivelul studiilor pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

Mai multe detalii în documentul atașat în această pagină. Click aici sau pe imaginea de mai jos pentru a downloada documentul.